Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

INFORMACJA O ZBIERANIU I PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.sklepkokos.pl jest Hanna Witkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EKO-ERA” Bydgoszcz HANNA WITKOWSKA, ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz. Kontakt do administratora danych osobowych możliwy poprzez email: rodo@sklepkokos.pl, telefon 52 339 31 06 lub pisemnie na adres: ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .

Przetwarzamy dane, które udostępnili Nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku realizacji umów handlowych lub świadczonych przez Nas usług. Państwa dane mogliśmy również pozyskać z innych źródeł np. od Państwa kontrahentów, z którymi również współpracujemy jako Naszymi klientami. W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, Państwa dane w koncie poczty elektronicznej i te przekazane przez Państwa dobrowolnie w procesie zakładania konta.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umów handlowych lub świadczenia oferowanych przez Nas usług, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Nas pytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, wsparcia technicznego, obsługi księgowej i administracyjnej zawartych z Państwem umów, w tym wywiązywania się przez Nas z obowiązków wynikających z umów zawartych z producentami i dystrybutorami produktów, które stanowią przedmiot łączących Nas umów handlowych.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne w tym imiona i nazwiska, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy oraz inne Dane osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Wdrożone przez Nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są:

-        przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;

-        zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

-        adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

-        prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

-        przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;

-        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami, w celu prawidłowego wykonania łączącej Nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to np. podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, usługi spedycyjne i transportowe, usługi pocztowe i kurierskie.Dane osobowe mogą być ujawnione Naszymi pracownikom lub współpracownikom.

Przekazywaniu firmom spedycyjno-transportowym podlegają następujące dane osobowe przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek prawa cywilnego lub spółek osobowych, lub osób prywatnych – klientów naszego e-sklepu:

 • imię i nazwisko, w przypadku firm: jeśli dane te są częścią nazwy przedsiębiorcy lub spółki przedsiębiorcy;
 • adres miejsca prowadzonej działalności – jeśli dotyczy;
 • lub adres miejsca dostawy towaru;
 • numer NIP – jeśli dotyczy;
 • numer telefonu – jeśli podano.


Przedmiotowe dane osobowe są danymi jawnymi, dostępnymi w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przekazane dobrowolnie w trakcie składania zamówienia w e – sklepie , jednakże są one niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy.

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane osobowe nie są również wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji w sprawach Państwa dotyczących lub do profilowania.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz  wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • dostępu do danych,w tym prawo uzyskania ich kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyżej.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych
Hanna Witkowska